Konkursy

Muzyczny Konkurs Walentynkowy

Nie ma przyszłości bez miłości.

Jan Paweł II

Organizujemy konkurs Love Song, który powstał z myślą o śląskich gimnazjalistach i uczniach szkół ponadgimnazjalnych.

§1

Organizator konkursu

Młodzieżowy Dom Kultury im. dr H. Jordana w Siemianowicach Śląskich
i Siemianowickie Centrum Kultury w Siemianowicach Śląskich.

§2

Cele konkursu

Celem konkursu jest:

 1. Rozwijanie kultury muzycznej oraz wrażliwości estetycznej wśród młodzieży.
 2. Prezentacja utworów o tematyce miłosnej/walentynkowej.
 3. Propagowanie amatorskiego ruchu muzycznego.
 4. Upowszechnianie nowych pozycji repertuarowych.
 5. Stworzenie szansy prezentacji scenicznej młodym wykonawcom.
 6. Popularyzacja śpiewu przez dzieci i młodzież.
 7. Wyłonienie najlepszych wykonawców i najciekawszych interpretacji muzycznych.
 8. Konfrontacja i wymiana doświadczeń pedagogów, instruktorów oraz młodych wykonawców.

§3

Temat konkursu

 1. Uczestnicy konkursu będą wykonywać jeden utwór muzyczny o tematyce miłosnej/walentynkowej.
 2. Zabrania się wykonywać utwory zawierające wulgarne treści lub naruszające powszechnie aprobowane wartości społeczne.

§4

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs „Love Song” przeznaczony jest dla solistów.
 2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

- gimnazja

- szkoły ponadgimnazjalne

 1. Każda szkoła/placówka może wystawić do konkursu maksymalnie do trzech solistów.
 2. Zakwalifikowanie do konkursu odbywa się poprzez nadesłanie karty zgłoszenia oraz nagrań demo (nagrań można dokonać na tzw. setkę, telefon komórkowy) do dnia 07.02.2014 r. na adres organizatora:

Młodzieżowy Dom Kultury im dr H. Jordana

41-100 Siemianowice Śląskie

ul. Chopina 2

tel./fax: 322281337 lub 508156734

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Wykonawcy prezentują jeden utwór (piosenka, pieśń, przyśpiewka, piosenka biesiadna), z dowolnym akompaniamentem (akompaniator, zespół instrumentalny, półplayback, kaseta audio, CD, MD lub a cappella) zgodny z tematem konkursu.
 2. Istnieje możliwość prezentacji coverów oraz utworów autorskich.
 3. Utwór zgłoszony do konkursu jest programem obowiązującym i niepodlegającym zmianie.
 4. Organizator konkursu/festiwalu zapewnia (sprzęt nagłośniający, mikrofony, statywy pod keyboardy, pianino cyfrowe, zestaw perkusyjny).
 5. Uczestnicy konkursu informują organizatora o instrumentach, z których będą korzystać. Należ umieścić w karcie zgłoszeniowej szczegółowe informacje o niezbędnych wymogach technicznych.
 6. Dopuszcza się użycie swojego sprzętu muzycznego, po wcześniejszym zgłoszeniu tego organizatorom konkursu, poprzez umieszczenie stosownej informacji w karcie zgłoszeniowej (w powyższym przypadku organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia sprzętu, zaś koszty związane z dowozem sprzętu na konkurs pokrywają sami uczestnicy lub placówki delegujące).
 7. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania limitu czasowego – maksymalnie 10 min. z zamontowaniem się na scenie. Jego przekroczenie może skutkować przerwaniem występu.
 8. Koszty przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

§5

Etapy konkursu

 1. Konkurs będzie się składał z dwóch etapów.
 2. Kolejność występów konkursowych ustala organizator.
 3. Występy będą oceniane w kategoriach wiekowych.
 4. I etap – przesłuchanie przez jury nadesłanych nagrań. O zakwalifikowaniu się do finału konkursu uczestnicy zostaną poinformowani bezpośrednio po zakończeniu
  I etapu.
 5. II etap – finał – ma charakter otwartego koncertu. Odbędzie się w dniu 14.02.2014 r. w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich o godzinie 11:00.
 6. W przypadku mniejszej ilości uczestników konkursu niż siedem w danej kategorii wiekowej, uczestnicy kwalifikują się automatycznie do II etapu, o czym zostaną powiadomieni (drogą tel./e-mail,) do 5 dni przed konkursem.

§6

Zasady oceniania

 1. O wyłonieniu zwycięzców zdecyduje jury powołane przez organizatora.
 2. Ocena występów będzie całkowicie subiektywnym punktem widzenia jury.
 3. Jury oceniać będzie: walory wokalne, czystość brzmienia, muzykalność, sposób aranżacji, własną interpretację, ogólny wyraz artystyczny oraz inne środki artystyczne.
 4. Jury ma prawo nie przyznać nagrody w danej kategorii wiekowej, w przypadku, gdy poziom prezentacji nie będzie spełniał wymogów regulaminu oraz kryteriów ustalony przez organizatora.
 5. Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceniania wykonawców.
 6. Decyzje jury są niepodważalne, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

§7

Nagrody

Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody rzeczowe. Ponadto zwycięzcy w każdej kategorii wiekowej otrzymują nagrodę w postaci koncertu w miejskiej imprezie plenerowej.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie do konkursu jest bezpłatne.
 2. Zgłaszając się do konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem, uczestnik akceptuje warunki udziału w konkursie. Niniejszy regulamin dostępny jest w MDK i na stronie internetowej www.mdk.siemianowice.pl
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r Nr 101 pozycja 926 j.t) w zakresie niezbędnym do realizacji Festiwalu. Nośniki CD i pliki zawierające utwory nadesłane do Organizatora nie będą odsyłane. Dane osobowe uczestników są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją konkursu.
 4. Uczestnicy wyrażają zgodę do wykorzystywania ich nagrań bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w zakresie działań informacyjno-promocyjnych z możliwością udostępnienia osobom trzecim, w szczególności poprzez emisję radiową, telewizyjną i internetową
 5. Organizator konkursu ma prawo w każdym momencie do wykluczenia z konkursu uczestnika, co, do którego istnieje podejrzenie, że działa sprzecznie z niniejszym regulaminem.
 6. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawa do:

a)      wprowadzania zmian w regulaminie konkursu – o ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną powiadomieni (drogą tel./e-mail,) do 5 dni przed konkursem,

b)      nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń – w tym przypadku uczestnicy zostaną powiadomieni (drogą tel./e-mail,) do 5 dni przed konkursem,

c)      rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu oraz kwestiami spornymi.

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
 2. Szczegółowe informacje o konkursie można ponadto uzyskać pod numerem: 322281337 oraz pisząc na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Koszty ZAIKS pokrywa organizator.

Karta zgłoszeniowa

do udziału w konkursie muzycznym „Love Song”

(prosimy wypełnić drukowanymi literami)

 1. Imię i nazwisko wykonawcy: ..........................................................................................
 2. Data urodzenia wykonawcy: ...........................................................................................
 3. Rodzaj placówki reprezentowanej przez wykonawcę: .........................................................................................
 4. Adres placówki reprezentowanej przez wykonawcę:...........................................................................................
 5. Imię i nazwisko opiekuna: .............................................................................................
 6. Telefon kontaktowy do opiekuna: ...........................................................................................
 7. Repertuar – tytuł utworu, nazwisko autora, czas wykonania: ...................................................................................
 8. Potrzeby techniczne (instrument/podkład): ..............................................................................
 9. Czy wykonawca będzie posiadał własny sprzęt muzyczny, (jeśli tak, prosimy wpisać z czego będzie korzystał):................................................................................

Poprawiony ( wtorek, 10 grudnia 2013 12:00 )