Młodzieżowy Dom Kultury im. dr H. Jordana jest placówką oświatowo - wychowawczą, do której uczęszczają dzieci i młodzież z całego miasta. Jest to jedyna w swoim rodzaju miejska placówka nastawiona na pozalekcyjną pracę z dziećmi i młodzieżą w godzinach popołudniowych.
Statutowym celem działalności Młodzieżowego Domu Kultury jest kształtowanie uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie ich wiedzy i umiejętności.


 

 

Do zadań szczegółowych realizowanych w MDK należą:

  1. rozwijanie różnorodnych zainteresowań uczestników,
  2. pogłębianie i poszerzanie wiedzy wychowanków,
  3. stwarzanie warunków do rozwoju dzieci i młodzieży szczególne utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, sztuki, techniki itp.,
  4. podnoszenie sprawności fizycznej i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku oraz podejmowanie działań zmierzających do prawidłowego rozwoju fizycznego wychowanków,
  5. organizowanie imprez artystycznych i sportowych dla uczestników zajęć oraz dzieci i młodzieży nie zrzeszonej w MDK.
  6. Zajęcia organizowane w placówce przeznaczone są dla różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży. W zależności od uzdolnień i predyspozycji obecnie proponowane są następujące formy stałe zajęć: taneczne, teatralne, muzyczne, komputerowe, plastyczne, rekreacyjno - sportowe oraz warsztaty KARAOKE. Ważną rolą odgrywa także koło Kształtowania Kompetencji Kluczowych, gdzie oprócz podejmowanych oddziaływań wychowawczych prowadzona jest systematyczna dydaktyka.

Szczegółowych informacji o działalności naszej placówki można uzyskać pod adresem: www.mdk.siemianowice.pl

Poprawiony ( piątek, 02 września 2022 07:46 )