Konkursy

Muzyczny Konkurs Walentynkowy

Organizujemy konkurs „Love Song”, który powstał z myślą o śląskich gimnazjalistach i uczniach szkół ponadgimnazjalnych.

§1

Organizator konkursu

Młodzieżowy Dom Kultury im. dr H. Jordana w Siemianowicach Śląskich i Siemianowickie Centrum Kultury – Park Tradycji.

§2

Cele konkursu

Celem konkursu jest:

 1. Rozwijanie kultury muzycznej oraz wrażliwości estetycznej wśród młodzieży.
 2. Prezentacja utworów o tematyce miłosnej/walentynkowej.
 3. Propagowanie amatorskiego ruchu muzycznego.
 4. Upowszechnianie nowych pozycji repertuarowych.
 5. Stworzenie szansy prezentacji scenicznej młodym wykonawcom.
 6. Popularyzacja śpiewu przez dzieci i młodzież.
 7. Wyłonienie najlepszych wykonawców i najciekawszych interpretacji muzycznych.
 8. Konfrontacja i wymiana doświadczeń pedagogów, instruktorów oraz młodych wykonawców.

§3

Temat konkursu

 1. Uczestnicy konkursu będą wykonywać jeden utwór muzyczny o tematyce miłosnej/walentynkowej.
 2. Zabrania się wykonywać utwory zawierające wulgarne treści lub naruszające powszechnie aprobowane wartości społeczne.

§4

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs „Love Song” przeznaczony jest dla solistów.
 2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
  • gimnazja
  • szkoły ponadgimnazjalne
 3. Każda szkoła/placówka może wystawić do konkursu maksymalnie do trzech solistów lub zespołów wokalnych.
 4. Zakwalifikowanie do konkursu odbywa się poprzez nadesłanie karty zgłoszenia do dnia 13.02.2015 r. na adres organizatora: 
  Młodzieżowy Dom Kultury im dr H. Jordana; 
  41-100 Siemianowice Śląskie ul. Chopina 2,
  tel./fax: 322281337 lub 508156734; 
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 5. Wykonawcy prezentują jeden utwór (piosenka, pieśń, przyśpiewka, piosenka biesiadna), z dowolnym akompaniamentem (akompaniator, zespół instrumentalny, półplayback, kaseta audio, CD, MD lub a cappella) zgodny z tematem konkursu.
 6. Istnieje możliwość prezentacji coverów oraz utworów autorskich.
 7. Utwór zgłoszony do konkursu jest programem obowiązującym i niepodlegającym zmianie.
 8. Organizator konkursu/festiwalu zapewnia (sprzęt nagłośniający, mikrofony, statywy pod keyboardy, pianino cyfrowe, zestaw perkusyjny).
 9. Uczestnicy konkursu informują organizatora o instrumentach, z których będą korzystać. Należ umieścić w karcie zgłoszeniowej szczegółowe informacje                      o niezbędnych wymogach technicznych.
 10. Dopuszcza się użycie swojego sprzętu muzycznego, po wcześniejszym zgłoszeniu tego organizatorom konkursu, poprzez umieszczenie stosownej informacji w karcie zgłoszeniowej (w powyższym przypadku organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia sprzętu, zaś koszty związane z dowozem sprzętu na konkurs pokrywają sami uczestnicy lub placówki delegujące).
 11. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania limitu czasowego – maksymalnie 10 min. z zamontowaniem się na scenie. Jego przekroczenie może skutkować przerwaniem występu.
 12. Koszty przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

§5

Etapy konkursu

 1. Konkurs będzie się składał z jednego etapu.
 2. Kolejność występów konkursowych ustala organizator.
 3. Występy będą oceniane w kategoriach wiekowych.
 4. Konkurs  ma charakter otwartego koncertu. Odbędzie się w dniu 16.02.2015 r. w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich o godzinie 10:00.

§6

Zasady oceniania

 1. O wyłonieniu zwycięzców zdecyduje jury powołane przez organizatora.
 2. Ocena występów będzie całkowicie subiektywnym punktem widzenia jury.
 3. Jury oceniać będzie: walory wokalne, czystość brzmienia, muzykalność, sposób aranżacji, własną interpretację, ogólny wyraz artystyczny oraz inne środki artystyczne.
 4. Jury ma prawo nie przyznać nagrody w danej kategorii wiekowej, w przypadku, gdy poziom prezentacji nie będzie spełniał wymogów regulaminu oraz kryteriów ustalony przez organizatora.
 5. Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceniania wykonawców.
 6. Decyzje jury są niepodważalne, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

§7

Nagrody

Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody rzeczowe. Ponadto zwycięzcy w każdej kategorii wiekowej otrzymują nagrodę w postaci koncertu w miejskiej imprezie plenerowej.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie do konkursu jest bezpłatne.
 2. Zgłaszając się do konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem, uczestnik akceptuje warunki udziału w konkursie. Niniejszy regulamin dostępny jest w MDK i na stronie internetowej www.mdk.siemianowice.pl
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie            z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Z 2002r Nr 101 pozycja 926 j.t )            w zakresie niezbędnym do realizacji Festiwalu. Nośniki CD i pliki zawierające utwory nadesłane do Organizatora nie będą odsyłane. Dane osobowe uczestników są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją konkursu.
 4. Uczestnicy wyrażają zgodę do wykorzystywania ich nagrań bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w zakresie działań informacyjno-promocyjnych                      z możliwością udostępnienia osobom trzecim, w szczególności poprzez emisję radiową, telewizyjną i internetową
 5. Organizator konkursu ma prawo w każdym momencie do wykluczenia z konkursu uczestnika, co do którego istnieje podejrzenie, że działa sprzecznie z niniejszym regulaminem.
 6. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawa do:
  1. wprowadzania zmian w regulaminie konkursu – o ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną powiadomieni (drogą tel./e-mail,) do 5 dni przed konkursem,
  2. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń – w tym przypadku uczestnicy zostaną powiadomieni (drogą tel./e-mail,) do 5 dni przed konkursem,
  3. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu oraz kwestiami spornymi.
 7. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
 8. Szczegółowe informacje o konkursie można ponadto uzyskać pod numerem: 322281337 oraz pisząc na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 9. Koszty ZAIKS pokrywa organizator.

 

Karta zgłoszeniowa

do udziału w konkursie muzycznym „Love Song”

(prosimy wypełnić drukowanymi literami)

 1. Imię i nazwisko wykonawcy:

…………………………………………………………………………………

 1. Data urodzenia wykonawcy:

…………………………………………………………………………………

 1. Rodzaj placówki reprezentowanej przez wykonawcę:

…………………………………………………………………………………

 1. Adres placówki reprezentowanej przez wykonawcę:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 1. Imię i nazwisko opiekuna:

…………………………………………………………………………………

 1. Telefon kontaktowy do opiekuna:

…………………………………………………………………………………

 1. Repertuar – tytuł utworu, nazwisko autora, czas wykonania:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 1. Potrzeby techniczne (instrument/podkład):

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 1. Czy wykonawca będzie posiadał własny sprzęt muzyczny (jeśli tak, prosimy wpisać z czego będzie korzystał):

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………


Poprawiony ( środa, 21 stycznia 2015 09:15 )