Koncepcję Młodzieżowego Domu Kultury im. dr. H. Jordana w Siemianowicach Śląskich stanowi Misja i Wizja Placówki. Wszelkie działania Młodzieżowego Domu Kultury wynikają z realizacji przez społeczność Placówki zapisów Misji i Wizji.

 

MISJA

Młodzieżowego Domu Kultury im. dr. H Jordana


Pragniemy rozwijać twórcza pasje dzieci i młodzieży w atmosferze wzajemnego szacunku bezpieczeństwa i radości. Pomagamy pokonywać trudności i uwierzyć w siebie. Oferujemy opiekę, zabawę i pomoc w nauce.


WIZJA

Młodzieżowego Domu Kultury im. dr. H Jordana


I. Model wychowanka Młodzieżowego Domu Kultury im. dr. H Jordana:

Celem działalności placówki jest wychowanie aktywnego, nowoczesnego człowieka, otwartego na zmieniający się świat, przyjaznego wobec innych ludzi i otoczenia; wychowanek Młodzieżowego Domu Kultury:

 • jest osobą otwartą, dostrzega potrzeby i prawa własne i innych osób;
 • posiada umiejętność logicznego myślenia i wykorzystuje ją w rozwiązywaniu zadań i problemów;
 • rozumie potrzeby ludzi i środowiska (jest empatyczny);
 • prezentuje swoje umiejętności w środowisku lokalnym;
 • opowie o tradycjach własnego regionu, szanuje też dziedzictwo innych kultur;
 • dostrzega własną wartość, dąży do doskonalenia swoich umiejętności, obiektywnie oceniając siebie i innych;
 • umiejętnie korzysta z dóbr kultury i mediów;
 • prowadzi zdrowy styl życia (dba o sprawność fizyczną).

II. Stwarzamy możliwości rozwoju zainteresowań i talentów, kształtujemy różnorodne umiejętności, zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, oferujemy opiekę, zabawę i pomoc w nauce poprzez:

 • organizację zajęć Młodzieżowego Domu Kultury umożliwiającą rozwój zainteresowań i talentów bez względu na poziom umiejętności i uzdolnień wychowanków;
 • udział wychowanków w zajęciach Młodzieżowego Domu Kultury umożliwiamy im rozwój różnorodnych umiejętności;
 • zapewniamy opiekę, zabawę i pomoc w nauce na świetlicy.

III. Pracujemy z dziećmi uzdolnionymi, dla nich organizujemy konkursy i turnieje:

 • dla dzieci uzdolnionych organizujemy różnorodne konkursy i turnieje;
 • wspomagamy wychowanków w przygotowywaniu się do konkursów i turniejów na terenie placówki oraz poza nią;
 • wspieramy wychowanków w wyborze dalszej kariery szkolnej i zawodowej.

IV. Współpracujemy ze szkołami, klubami sportowymi, instytucjami kultury i rodzicami uczestników:

 • dzięki rozpoznanym potrzebom środowiska współpracujemy z różnymi instytucjami i placówkami;
 • w realizacji koncepcji placówki współpracujemy z rodzicami wychowanków.

Poprawiony ( piątek, 23 stycznia 2015 13:31 )