Konkursy

Muzyczny Konkurs Walentynkowy o Zasięgu Regionalnym "Love Song"

REGULAMIN

 

§1
Organizator konkursu

Młodzieżowy Dom Kultury im. dr H. Jordana w Siemianowicach Śląskich i Siemianowickie Centrum Kultury – Park Tradycji.


§2
Cele konkursu

 1. Celem konkursu jest:
 2. Rozwijanie kultury muzycznej oraz wrażliwości estetycznej wśród młodzieży.
 3. Prezentacja utworów o tematyce miłosnej/walentynkowej.
 4. Propagowanie amatorskiego ruchu muzycznego.
 5. Upowszechnianie nowych pozycji repertuarowych.
 6. Stworzenie szansy prezentacji scenicznej młodym wykonawcom.
 7. Popularyzacja śpiewu przez dzieci i młodzież.
 8. Wyłonienie najlepszych wykonawców i najciekawszych interpretacji muzycznych.
 9. Konfrontacja i wymiana doświadczeń pedagogów, instruktorów oraz młodych wykonawców.


§3

Temat konkursu

 1. Uczestnicy konkursu będą wykonywać jeden utwór muzyczny o tematyce miłosnej/walentynkowej.
 2. Zabrania się wykonywać utwory zawierające wulgarne treści lub naruszające powszechnie aprobowane wartości społeczne.


§4
Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs „Love Song” przeznaczony jest dla solistów.
 2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
  • gimnazja
  • szkoły ponadgimnazjalne
 3. Każda szkoła/placówka może wystawić do konkursu maksymalnie do trzech solistów. Zakwalifikowanie do konkursu odbywa się poprzez nadesłanie karty zgłoszenia do dnia 05.02.2016r. na adres organizatora: 
  Młodzieżowy Dom Kultury im dr H. Jordana 
  41-100 Siemianowice Śląskie 
  ul. Chopina 2 
  tel./fax: 322281337 lub 508156734
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 4. Wykonawcy prezentują jeden utwór (piosenka, pieśń, przyśpiewka, piosenka biesiadna), z dowolnym akompaniamentem (akompaniator, zespół instrumentalny, półplayback, kaseta audio, CD, MD lub a cappella) zgodny z tematem konkursu.
 5. Istnieje możliwość prezentacji coverów oraz utworów autorskich.
 6. Utwór zgłoszony do konkursu jest programem obowiązującym i niepodlegającym zmianie.
 7. Organizator konkursu/festiwalu zapewnia (sprzęt nagłośniający, mikrofony, statywy pod keyboardy, pianino cyfrowe, zestaw perkusyjny).
 8. Uczestnicy konkursu informują organizatora o instrumentach, z których będą korzystać. Należ umieścić w karcie zgłoszeniowej szczegółowe informacje o niezbędnych wymogach technicznych.
 9. Dopuszcza się użycie swojego sprzętu muzycznego, po wcześniejszym zgłoszeniu tego organizatorom konkursu, poprzez umieszczenie stosownej informacji w karcie zgłoszeniowej (w powyższym przypadku organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia sprzętu, zaś koszty związane z dowozem sprzętu na konkurs pokrywają sami uczestnicy lub placówki delegujące).
 10. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania limitu czasowego – maksymalnie 10 min. z zamontowaniem się na scenie. Jego przekroczenie może skutkować przerwaniem występu.
 11. Koszty przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

§5
Etapy konkursu

 

 1. Konkurs będzie się składał z jednego etapu.
 2. Kolejność występów konkursowych ustala organizator.
 3. Występy będą oceniane w kategoriach wiekowych.
 4. I etap – przesłanie karty zgłoszeniowej
 5. II etap – ma charakter otwartego koncertu. Odbędzie się w dniu 09.02.2016 r. w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich o godzinie 12:00.

 

§6
Zasady oceniania

 

 1. O wyłonieniu zwycięzców zdecyduje jury powołane przez organizatora.
 2. Ocena występów będzie całkowicie subiektywnym punktem widzenia jury.
 3. Jury oceniać będzie: walory wokalne, czystość brzmienia, muzykalność, sposób aranżacji, własną interpretację, ogólny wyraz artystyczny oraz inne środki artystyczne.
 4. Jury ma prawo nie przyznać nagrody w danej kategorii wiekowej, w przypadku, gdy poziom prezentacji nie będzie spełniał wymogów regulaminu oraz kryteriów ustalony przez organizatora.
 5. Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceniania wykonawców.
 6. Decyzje jury są niepodważalne, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

§7
Nagrody

Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody rzeczowe.

§8
Postanowienia końcowe

 

 1. Zgłoszenie do konkursu jest bezpłatne.
 2. Zgłaszając się do konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem, uczestnik akceptuje warunki udziału w konkursie. Niniejszy regulamin dostępny jest w MDK i na stronie internetowej  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002r Nr 101 pozycja 926 j.t ) w zakresie niezbędnym do realizacji Festiwalu. Nośniki CD i pliki zawierające utwory nadesłane do Organizatora nie będą odsyłane. Dane osobowe uczestników są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją konkursu.
 4. Uczestnicy wyrażają zgodę do wykorzystywania ich nagrań bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w zakresie działań informacyjno-promocyjnych z możliwością udostępnienia osobom trzecim, w szczególności poprzez emisję radiową, telewizyjną i internetową
 5. Organizator konkursu ma prawo w każdym momencie do wykluczenia z konkursu uczestnika, co do którego istnieje podejrzenie, że działa sprzecznie z niniejszym regulaminem.
 6. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawa do:
  • wprowadzania zmian w regulaminie konkursu – o ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną powiadomieni (drogą tel./e-mail,) do 5 dni przed konkursem,
  • nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń – w tym przypadku uczestnicy zostaną powiadomieni (drogą tel./e-mail,) do 5 dni przed konkursem,
  • rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu oraz kwestiami spornymi.
 7. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
 8. Szczegółowe informacje o konkursie można ponadto uzyskać pod numerem: 508156734 oraz pisząc na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 9. Koszty ZAIKS pokrywa organizator.

Poprawiony ( środa, 13 stycznia 2016 10:37 )