Klauzula informacyjna dla kontrahentów

 1. Młodzieżowy Dom Kultury im. dr. H. Jordana w Siemianowicach Śląskich, oświadcza iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących kontrahenta oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu/koordynatorzy/osoby odpowiedzialne za wykonanie Umowy/Porozumienia/ Zamówienia itp.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt. 1, będą przetwarzane przez Młodzieżowy Dom Kultury im. dr. H. Jordana w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją Umowy/Porozumienia/ Zamówienia w kategorii  dane zwykłe, np.: – imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer ewidencyjny, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres
  e-mail.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub Podmioty uczestniczące w realizacji umowy.
 5. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji Umowy/Porozumienia/ Zamówienia itp.
 6. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt. 1 będą przetwarzane przez okres 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa/Porozumienie/ Zamówienie itp. została/o wykonana/ne, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp.;
 7. Kontrahentowi przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Kontrahentowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Podanie przez kontrahenta danych osobowych, jest dobrowolne lecz konieczne do realizacji/zawarcia Umowy/Porozumienia/ Zamówienia. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy/Porozumienia/ Zamówienia. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru Młodzieżowego Domu Kultury im. dr. H. Jordana w Siemianowicach Śląskich) rozwiązaniem Umowy/Porozumienia/ Zamówienia itp. z winy kontrahenta.
 10. Pozyskane dane osobowe osób, o których mowa w pkt. 1 nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Poprawiony ( środa, 12 maja 2021 14:14 )